Gedragscode persoonsgegevens

Naar aanleiding van de vervanging van de Wet Persoonsregistraties (2001) door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft de FIDIN een nieuwe Gedragscode opgesteld. Deze Gedragscode zal de bestaande FIDIN Privacy Gedragsregels, die sinds 1992 voor alle FIDIN-leden gelden, vervangen. Met deze wijziging worden de bestaande regels in lijn gebracht met de nieuwe wetgeving en aangepast aan de actuele omstandigheden.

In de Gedragscode zijn de belangrijkste algemene beginselen voor het verwerken van persoonsgegevens opgenomen. Dit houdt met name in dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt overeenkomstig de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. In de Gedragscode wordt aangegeven welke gegevens mogen worden verwerkt en onder welke voorwaarden de gegevens mogen worden verwerkt. Er is een nadere uitwerking opgenomen van de verplichting voor de FIDIN-leden om betrokkenen, van wie zij gegevens verwerken, hierover te informeren. Tot slot bevat de Gedragscode bepalingen over het recht op inzage van gegevens door betrokkenen en de mogelijkheid om klachten over niet-naleving van de Gedragscode voor te leggen aan de Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP).

De nieuwe FIDIN Gedragscode is ter goedkeuring voorgelegd aan de Besturen van de KNMvD en LTO-Nederland. Beide partijen hebben aangegeven akkoord te zijn met de inhoud. Vervolgens is de Gedragscode ook voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Ook het CBP is akkoord met de inhoud van de Gedragscode. Dit houdt echter niet in dat de individuele verantwoordelijkheid van de FIDIN-leden, die lid zijn van de FIDIN, met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens is komen te vervallen.